อินเทอร์เน็ต และ ดาต้า

ip vpn_180814_0004
International IP-VPN

บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงแบบจุดต่อจุด จุดต่อหลายจุด หรือหลายจุดต่อหลายจุด จากโครงข่าย IP ภายในประเทศไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ

 
เป็นบริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงแบบจุดต่อจุด จุดต่อหลายจุด หรือหลายจุดต่อหลายจุด จากโครงข่าย IP ภายในประเทศไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก มีขนาดวงจรให้เลือกใช้ตั้งแต่ 64 Kbps เป็นต้นไป

เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรธุรกิจ บริษัทขนาดใหญ่ และบริษัทข้ามชาติ ให้สามารถเชื่อมโยงการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย มีรูปแบบการให้บริการ 3 แบบ
1.บริการแบบ PE-to-PE : ทีโอที เป็นผู้ให้บริการเฉพาะโครงข่ายหลักเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการจัดหาอุปกรณ์และโครงข่ายปลายทางเอง
2.บริการแบบ End-to-End : ทีโอที ให้บริการโครงข่ายหลัก และโครงข่ายปลายทางไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ปลายทางเอง
3.บริการแบบ CE-to-CE : ทีโอที เป็นผู้ให้บริการจัดหาอุปกรณ์และโครงข่าย รวมทั้งบำรุง รักษาอุปกรณ์ปลายทางทั้งหมด (Managed service)
 

คุณสมบัติของโครงข่าย
  • ใช้โครงข่าย Broadband IP บน Fiber optic แบบ Fully protection ที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศและเชื่อมโยงไปยัง PoP (Point of Presence) ของ ทีโอที ในต่างประเทศที่เป็นศูนย์กลางโทรคมนาคมของโลก
  • สามารถให้บริการไปได้ทั่วโลกโดยร่วมมือกับพันธมิตรระดับชั้นนำของโลก ทำให้สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพระดับสากล

ลักษณะเด่นของบริการ 

  • การรับ-ส่งข้อมูลมีความปลอดภัยสูง และรวดเร็ว
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย และง่ายต่อการเชื่อมต่อ
  • รองรับความต้องการของลูกค้าได้หลายระดับ (Class of service)
การรับประกันคุณภาพ
ทีโอที กำหนดให้มีการรับประกันคุณภาพบริการตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
  • Service Availability ไม่ต่ำกว่า 99.90 %
  • การส่งมอบบริการ (Service Provisioning) 4 - 10 สัปดาห์
การบริหารจัดการโครงข่าย
มีทีมงานประจำศูนย์ปฏิบัติการโครงข่าย (NOC : Network Operation Center) ทำหน้าที่บริหารจัดการดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาโครงข่ายและวงจรที่เชื่อมต่อ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงดำเนินการแก้ไขเหตุเสีย ให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงใน 7 วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ฝ่ายพัฒนาอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ
โทรศัพท์:1100
อีเมล์ :   idata@tot.co.th