ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน ทีโอที ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และดำเนินการพิจารณาและรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทีโอที ที่เห็นควรเปิดเผยแก่ประชาชนให้สามารถ ค้นคว้าและตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 58 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540

ข้อมูลภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชนทีโอที