การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รากฐานที่มั่นคง

TOT บริหารอย่างมีคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ประจำปี 2563

Img File
กิจกรรมการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ประจำปี 2562

Img File
กิจกรรมเผยแพร่ผลงานด้านคุณธรรม
PDF File
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต บมจ.ทีโอที