การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รากฐานที่มั่นคง

TOT บริหารอย่างมีคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปี 2563

PDF File
โครงการปรับปรุงตู้โทรศัพท์สาธารณะเป็นตู้ตรวจผู้ป่วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019PDF File
การยกระดับ IT ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
PDF File
โครงการ Smart Farming
PDF File
โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์บริการ – GECC


ปี 2562

PDF File
โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์บริการ-GECC
PDF File
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวก
PDF File
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
PDF File
กิจกรรม ทีโอที ร่วมขับเคลื่อน