ข้อมูลบริษัท

TOT ดำเนินงานอย่างมั่นคงมาเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี


รายละเอียดทั่วไปขององค์กร

บมจ.ทีโอที นับเป็นองค์กรที่วางรากฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคมไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ทีโอที พร้อมให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ตอบสนองความต้องการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ชื่อบริษัท
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
เริ่มก่อตั้ง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2497 โดยแปลงสภาพมาจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545
ประเภทธุรกิจ
ให้บริการโทรคมนาคมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง โดยดำเนินการเอง และ/หรือร่วมกับบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังดำเนินการลงทุน โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
ทะเบียนบริษัท
0107545000161
ทุนจดทะเบียน
6,000
ล้านบาท
(หกพันล้านบาท)
ชนิดหุ้น
หุ้นสามัญทั้งสิ้นจำนวน
600
ล้านหุ้น
(หกร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
10
บาทต่อหุ้น
(สิบบาทถ้วน)