คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

รากฐานที่มั่นคง

TOT บริหารอย่างมีคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล


คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

PDF File
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
PDF File
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับที่ 2
PDF File
หลักเกณฑ์การบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้าง
PDF File
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง
PDF File
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ