นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ถูกต้องและ โปร่งใส

พวกเราเชื่อมั่นในความถูกต้อง และความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้


รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที เห็นชอบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่ได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ. ทีโอที ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน รวมถึงควบคุม การกำกับดูแล การยึดถือปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยง ต่อการเกิดคอร์รัปชัน รวมทั้งเพื่อปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจที่สามารถพัฒนาไปสู่ องค์กร แห่งความยั่งยืน


corruption_mv1