สถิติการให้บริการ/ผลการสำรวจความพึงพอใจ

รากฐานที่มั่นคง

TOT บริหารอย่างมีคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล


สำรวจความพึงพอใจและความต้องการ

ปี 2563

PDF File
ความพึงพอใจต่อบริการ Fttx ปี 2562
Img File
สถิติการให้บริการ Broadband Internet
Img File
สถิติการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G
Img File
สถิติการใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่


ปี 2562

PDF File
ความพึงพอใจบริการ Fttx ปี 2561
Img File
สถิติการใช้บริการ Broadband Internet
Img File
สถิติการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G
Img File
สถิติการใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่