User ID
ดูข้อมูลของคุณ

ข้อตกลงการสมัคร e-Bill

เงื่อนไขสำหรับการให้บริการใบแจ้งค่าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bill)
  1. บริการรับใบแจ้งค่าใช้บริการทางอีเมลสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์
  2. ผู้ใช้บริการที่สมัครรับใบแจ้งค่าใช้บริการทางอีเมล ถือว่าผู้ใช้บริการต้องการให้ ผู้ให้บริการจัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการทางอีเมลให้แก่ผู้ใช้บริการตามอีเมลที่ให้ไว้ตอนสมัครบริการ (โดยลงทะเบียนสมัครขอใช้บริการผ่าน www.tot.co.th/eservice)
  3. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเมื่อสมัครใช้บริการรับใบแจ้งค่าใช้บริการทางอีเมลแล้วให้ถือว่าได้แสดงเจตนายกเลิกการบริการรับใบแจ้งค่าใช้ บริการทางไปรษณีย์ที่ใช้บริการอยู่เดิม โดยผู้ให้บริการจะไม่จัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ ให้กับผู้ใช้บริการตามที่อยู่ทางไปรษณีย์อีก และให้ถือว่าการส่งใบแจ้งค่าใช้บริการทางอีเมลเป็นการส่งใบแจ้งค่าใช้บริการรายเดือนตามปกติ
  4. ผู้ใช้บริการสามารถนำใบแจ้งค่าใช้บริการทางอีเมลนั้นไปชำระค่าใช้บริการผ่านช่องทางชำระค่าใช้บริการของผู้ให้บริการได้ตามปกติ ส่วนผู้ใช้บริการที่ชำระค่าใช้บริการผ่านธนาคาร (หักบัญชีเงินฝากธนาคาร/หักบัญชีบัตรเครดิต/เคาน์เตอร์ธนาคาร/เครื่อง ATM/Telephone Banking) หรือผ่านอินเทอร์เน็ต หรือผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีต้นฉบับให้ลูกค้าทางไปรษณีย์
  5. หากผู้ให้บริการได้ส่งใบแจ้งค่าใช้บริการทางอีเมล ออกจากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการแล้ว แต่ผู้ใช้บริการมิได้รับ หรือไม่สามารถรับใบแจ้งค่าใช้บริการทางอีเมลได้ เนื่องด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม เช่น กล่องรับ (Mail Box) เต็มหรือมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการอื่น เกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือเกิดจากความบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ หรือเหตุใดๆ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของผู้ให้บริการแล้วให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบจะไม่ถือเป็นเหตุกล่าวอ้างว่าผู้ให้บริการมิได้จัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการทางอีเมล หรือจะนำมาเป็นเหตุแห่งการปฏิเสธการชำระค่าใช้บริการ หรือจะนำมาเป็นเหตุเรียกร้องให้ผู้ให้บริการต้องรับผิดใดๆ ทั้งสิ้นมิได้
  6. หากผู้ใช้บริการต้องการจะยกเลิกการรับใบแจ้งค่าใช้บริการทางอีเมลต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 รอบบิล
  7. ผู้ใช้บริการรับรองว่าอีเมลที่ให้ไว้เป็นของผู้ใช้บริการ กรณีที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงอีเมล ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนถึงวันตัดรอบบิลของการใช้บริการ ทั้งนี้หากผู้ให้บริการไม่สามารถจัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการทางอีเมลให้กับผู้ใช้บริการได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความรับผิดของผู้ให้บริการผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการทางไปรษณีย์ที่ใช้บริการอยู่เดิม โดยให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ และจะไม่ถือเป็นเหตุกล่าวอ้างว่าผู้ให้บริการมิได้จัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนสมัครขอใช้บริการไว้หรือ จะนำมาเป็นเหตุแห่งการปฏิเสธการชำระค่าใช้บริการหรือจะนำมาเป็นเหตุเรียกร้องให้ผู้ให้บริการต้องรับผิดใดๆ ทั้งสิ้นมิได้
  8. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าผู้ให้บริการจะมีการจัดส่งอีเมล หรือ SMS เพื่อแจ้งข้อมูลอันอาจเป็นประโยชน์และน่าสนใจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ โปรโมชั่นและข้อเสนอต่างๆ ของผู้ให้บริการ
  9. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด หากผู้ใช้บริการต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อได้ที่ NT Contact Center โทร 1888 หรือศูนย์บริการลูกค้าเอ็นที ทุกแห่งทั่วประเทศ ก่อนเลือกใช้บริการ ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ/เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควร