User ID
ดูข้อมูลของคุณ

ข้อตกลงการใช้เว็บไซต์

ข้อตกลงการใช้ www.nteservice.com
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.nteservice.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้เว็บไซต์ของท่าน กรุณาอ่านข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์และขอบเขตความรับผิดชอบ (ทั่งในส่วนของ บมจ.ทีโอทีและผู้ใช้บริการ) ต่อไปนี้อย่างละเอียด ***หมายเหตุ กรณีลูกค้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไม่สามารถชำระเงินผ่าน www.nteservice.comได้
www.nteservice.com เป็นบริการเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ โทรศัพท์ในการติดต่อหรือทำธุรกรรมกับ บมจ.ทีโอที ซึ่งเนื้อหาในเว็บไซต์แบ่งเป็น 2 ส่วน (โดยจัดแบ่งตามความ สำคัญของข้อมูล เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ในการใช้งานสูงสุดของผู้ใช้บริการ) ดังนี้

1. ส่วนที่ให้บริการแก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป เช่น ขอติดตั้งโทรศัพท์ใหม่ ขอใช้/เปลี่ยนแปลงบริการเสริม ขอใช้บริการ ADSL
2. ส่วนที่ให้บริการเฉพาะผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ผ่านการลงทะเบียนตามเงื่อนไขของเว็บไซต์เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย สอบถามยอดค่าใช้บริการ ชำระค่าใช้บริการ และแฟ้มข้อมูลส่วนตัว ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความสมัครใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (หากบริการใดมีค่าใช้จ่าย บมจ.ทีโอที จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป) *** ขั้นตอนและวิธีการใช้เว็บไซต์ในส่วนที่สำคัญๆ ได้อธิบายไว้ใน "แนะนำการใช้เว็บไซต์"
ในการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการตกลงที่จะให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้อง เป็นความจริง และสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวเองตาม ที่ระบุในแบบฟอร์มลงทะเบียน และคอยปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้องสมบูรณ์ ตรงกับความเป็นจริง และเป็นปัจจุบันหากตรวจสอบในภายหลังทราบว่าท่านให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ บมจ.ทีโอที มีสิทธิระงับการ ใช้หรือเพิกถอนสมาชิกภาพ และปฏิเสธการใช้บริการใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการเอง ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ที่หัวข้อ "แฟ้มข้อมูลส่วนตัว" นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้บริการในลักษณะดังนี้

 • อัพโหลดหรือส่งข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ได้แก่ ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ดูหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เชื้อชาติ ศาสนา หรือข้อความที่เป็นอนาจาร หมิ่นประมาท และละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
 • แสดงตัวหรือปลอมแปลงเป็นผู้อื่น หรือแสดงความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นโดยไม่เป็นจริง
 • อัพโหลด หรือส่งข้อความ เนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งของเว็บไซต์ ก่อนได้รับอนุญาต
 • ดัดแปลงและเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจาก บมจ.NT
 • อัพโหลด หรือส่งข้อความ เนื้อหาใดๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโค้ดคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ถูกออกแบบไว้เพื่อทำลาย ทำให้การทำงานของเซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์ก ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์หยุดชะงัก หรือจำกัดความสามารถในการทำงาน
 • เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่นๆ ด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์นี้ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองและรักษาความลับของข้อมูลอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลงหรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด โดยปัจจุบัน บมจ.ทีโอที ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์นี้โดยเคร่งครัด
 • ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น บมจ.NT ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด
 • การใช้บริการด่วนออนไลน์โดยการเข้าสู่ฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ผ่านการลงทะเบียนแล้ว สามารถทำได้โดยการ Sign In เข้าสู่ระบบโดยใช้ User Id (ชื่อผู้ใช้บริการ) และ Password (รหัสผ่าน) ซึ่งผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนดรหัสดังกล่าวเอง ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการพึงได้ตามเงื่อนไขของ บมจ.ทีโอที ผู้ใช้บริการควรเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ บริการด่วนออนไลน์เป็นบริการที่ให้แก่ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ User Name ของผู้ใช้บริการรายใด ผู้ใช้บริการรายนั้นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำความ ผิดพลาด และความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของผู้ใช้บริการเองหรือจากผู้อื่น
 • ผู้ใช้ควร Sign Out ออกจากข้อมูลที่เป็นความลับหลังจากใช้งานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นมาใช้ข้อมูลนั้นต่อ กรณีที่เจ้าของข้อมูลลืมปิดเครื่อง หรือข้อมูลส่วนนั้นไม่มีระบบ Time-out หรือเครื่องไม่มีโปรแกรมปิดอัตโนมัติ
 • บมจ.NT มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกรหัสผ่านหากมีเหตุให้เชื่อว่าผู้ใช้รายนั้นได้ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ โดยจะหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ว่าจะแจ้งให้ทราบหรือไม่ รวมถึงการลบข้อมูลและไฟล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ และหรือปิดกั้นการเข้ายังไฟล์หรือบริการนั้น ๆ
 • ผู้ใช้บริการ เปลี่ยนรหัสผ่าน ภายหลังการลงทะเบียนได้ โดยการ Sign In เข้าไปยัง "แฟ้มข้อมูลส่วนตัว"
บมจ.NT มิได้รับรองว่าข้อมูลและบริการในเว็บไซต์นี้เป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหมายของผู้ใช้ทุกราย ไม่หยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด ไม่มีไวรัส ข้อบกพร่อง ความล่าช้า รวมทั้งมิได้รับรองว่า ความผิดพลาดใด ๆ ของซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไขในทันที การใช้บริการขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ใช้บริการเอง และยอมรับความเสี่ยงสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์นี้
บมจ.NT ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการชั่วคราวเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อทำการปรับปรุงเว็บไซต์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
บางบริการบนเว็บไซต์อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ขอชี้แจงว่า บมจ.NT ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อข้อมูลที่นำเสนอ และไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายปกป้องข้อมูลบนเว็บไซต์นั้น ๆ ผู้ใช้บริการควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงของเว็บไซต์นั้น ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
กรณีข้อมูลที่มาจากแหล่งอื่น รายละเอียดต่าง ๆ ของข้อมูล บทความ ภาพ เนื้อหา ราคา หรืออื่น ๆ ที่ได้ถูกนำเสนอต่อสาธารณะ ถือเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้ที่นำเสนอข้อมูลหรือเนื้อหานั้น ๆ เนื่องจาก บมจ.ทีโอที มิได้เข้าไปควบคุมเนื้อหานั้นแต่อย่างใด
ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น บมจ.NT ไม่ได้รับรอง สนับสนุน หรืออนุมัติข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่รับรองว่าข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านี้จะถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบันหรือจะมีประโยชน์สำหรับจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง หรือมิได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใดผู้หนึ่ง บมจ.ทีโอที ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ กรณีมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านเว็บไซต์เหล่านั้น
ระบบจะส่งจดหมายทางไปรษณีย์อีเล็กทรอนิค หรือ อีเมล เพื่อเป็นการยืนยันเมื่อมีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลและข่าวสารใด ๆ จาก บมจ.ทีโอที ได้โดยการเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน "แฟ้มข้อมูลส่วนตัว" ทั้งนี้ บมจ.ทีโอที จะทำการติดต่อกับผู้ใช้บริการทางอีเมล เป็นครั้งคราว เมื่อมีข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
สำหรับข่าวสาร บริการ และโปรโมชั่นพิเศษ ผู้ใช้บริการจะได้รับแจ้งข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ โปรโมชั่นพิเศษ สิทธิประโยชน์ บริการใหม่หรือบริการที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ บมจ.ทีโอที จัดขึ้นเพื่อผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงบริการนั้นเมื่อใดก็ได้
บมจ.NT ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ทั้งหมด เป็นสมบัติของ บมจ.ทีโอที โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่ายมีไว้ใช้ มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บมจ.ทีโอที ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถูกดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที
การใช้เว็บไซต์นี้และข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฏหมายของประเทศไทย การใช้บริการเว็บไซต์ถือว่าเป็นความสมัครใจของท่าน ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมด ถ้าท่านไม่ยินยอมตามข้อตกลงข้างต้น กรุณาหยุดใช้เว็บไซต์