User ID
ดูข้อมูลของคุณ

นโยบายการรักษาข้อมูล

นโยบายการรักษาข้อมูล
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจใช้บริการของ www.tot.co.th/eservice ทั้งนี้ บมจ.ทีโอที มีนโยบายการรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเซิร์ฟเวอร์ของฐานข้อมูล รวมทั้งป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต บมจ.ทีโอที ได้นำเทคโนโลยี SSL (Secure Socket Layer) ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการยอมรับสูงสุดระบบหนึ่งในขณะนี้ มาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง บมจ.ทีโอทีและผู้ใช้บริการ เมื่อมีการกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน หรือการใส่ชื่อผู้ใช้บริการ (User Id) และ รหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าสู่บริการด่วนออนไลน์ (ประกอบด้วยบริการสอบถามยอดค่าใช้บริการ บริการชำระค่าใช้บริการ และแฟ้มข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ) ข้อมูลต่างๆ จะถูกส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการไปยังเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลของเว็บไซต์โดยผ่านกระบวนการเข้ารหัส (Encryption) ระบบจะทำการแปลงข้อมูลดังกล่าวกลับสู่สภาพเดิมก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของข้อมูลเรียกใช้ข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล สมาชิกควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด
ผู้ใช้บริการจะได้รับแจ้งให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อผู้ใช้บริการ (User Id) และ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือข้อมูลอื่นๆ เท่าที่จำเป็นต่อการใช้บริการในเว็บไซต์นี้เท่านั้น อาทิเช่น การลงทะเบียน การ login เพื่อเข้าสู่ระบบบริการด่วนออนไลน์ และบริการอื่นๆ ที่จะมีในอนาคต ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลและนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ดังนี้
  • เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลหรืออนุญาตให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการบางอย่างได้ เช่น สอบถามยอดค่าใช้บริการ ชำระค่าใช้บริการ ตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนตัว ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
  • เพื่อให้ บมจ.ทีโอที สามารถนำเสนอข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการแต่ละรายตาม ความเหมาะสมเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงเนื้อหาและบริการของเว็บไซต์ให้สอดคล้อง กับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด
  • ผู้ดูแลระบบหรือหน่วยบริการลูกค้าที่อยู่ภายใต้สัญญาว่าจ้างของ บมจ.ทีโอที ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลเป็นความลับตามที่ระบุในสัญญา ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลจากการร้องขอของ บมจ.ทีโอที
  • บมจ.ทีโอที อนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ บมจ.ทีโอที และส่วนงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และส่วนงานดังกล่าวต้องผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี และต้องเข้าใจนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลมาเป็นอย่างดีแล้ว
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ ทั้งในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ รวมทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอน
  • ในกรณีที่ บมจ.ทีโอที จำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ในเหตุที่นอกเหนือจากที่แจ้งมาแล้ว บมจ.ทีโอที จะติดต่อขอรับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ใช้บริการเอง

 

*หากผู้ใช้บริการตรวจสอบพบความไม่ถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล ควรรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยเร็ว เพื่อจะได้ทำการแก้ไข