User ID
ดูข้อมูลของคุณ
ข้อตกลงการใช้เว็บไซต์
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.nteservice.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้เว็บไซต์ของท่าน กรุณาอ่านข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์และขอบเขตความรับผิดชอบ (ทั้งในส่วนของ บมจ.เอ็นทีและผู้ใช้บริการ) ต่อไปนี้อย่างละเอียด *** หมายเหตุ กรณีลูกค้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไม่สามารถชำระเงินผ่าน www.nteservice.com ได้
ลักษณะการให้บริการ
www.nteservice.com เป็นบริการเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้โทรศัพท์ในการติดต่อหรือทำธุรกรรมกับ บมจ.เอ็นที ซึ่งเนื้อหาในเว็บไซต์แบ่งเป็น 2 ส่วน (โดยจัดแบ่งตามความสำคัญของข้อมูล เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ในการใช้งานสูงสุดของผู้ใช้บริการ) ดังนี้
 1. ส่วนที่ให้บริการแก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป เช่น ขอสมัครบริการ NT Broadband , เปลี่ยนแพ็กเกจ
 2. ส่วนที่ให้บริการเฉพาะผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ผ่านการลงทะเบียนตามเงื่อนไขของเว็บไซต์เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย
  • 2.1 บริการชำระเงินออนไลน์ เช่น สอบถามยอดค่าใช้บริการ ชำระค่าใช้บริการ
  • 2.2 บริการข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เช่น ดูรายละเอียดการใช้งาน ดูใบแจ้งค่าบริการอิเลคทรอนิกส์ ขอสำเนาใบแจ้งค่าใช้บริการ สมัครบริการ e-Bill เปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อ สลับความเร็วอินเทอร์เน็ต

  • ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความสมัครใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (หากบริการใดมีค่าใช้จ่าย บมจ.เอ็นที จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป)

   *** ขั้นตอนและวิธีการใช้เว็บไซต์ในส่วนที่สำคัญ ๆ ได้อธิบายไว้ใน "แนะนำการใช้เว็บไซต์"
ข้อควรปฏิบัติ
ในการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการตกลงที่จะให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้อง เป็นความจริง และสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวเองตามที่ระบุในแบบฟอร์มลงทะเบียน และคอยปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้องสมบูรณ์ ตรงกับความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันหากตรวจสอบในภายหลังทราบว่าท่านให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ บมจ.เอ็นที มีสิทธิระงับการใช้หรือเพิกถอนสมาชิกภาพ และปฏิเสธการใช้บริการใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการเอง ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ที่หัวข้อ "ข้อมูลของคุณ"

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้บริการในลักษณะดังนี้
 • อัพโหลดหรือส่งข้อความหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ได้แก่ ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ดูหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เชื้อชาติ ศาสนา หรือข้อความที่เป็นอนาจาร หมิ่นประมาท และละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
 • แสดงตัวหรือปลอมแปลงเป็นผู้อื่น หรือแสดงความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นโดยไม่เป็นจริง
 • อัพโหลด หรือส่งข้อความ เนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งของเว็บไซต์ ก่อนได้รับอนุญาต
 • ดัดแปลงและเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจาก บมจ.เอ็นที
 • อัพโหลด หรือส่งข้อความ เนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโค้ดคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ถูกออกแบบไว้เพื่อทำลาย ทำให้การทำงานของเซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์ก ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์หยุดชะงัก หรือจำกัดความสามารถในการทำงาน
 • เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่น ๆ ด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
 • การชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ NT eService ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax/e-Receipt)
การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์นี้ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองและรักษาความลับของข้อมูลอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลงหรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด โดยปัจจุบัน บมจ.เอ็นที ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์นี้โดยเคร่งครัด
 • ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น บมจ.เอ็นที ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด
 • การใช้บริการด่วนออนไลน์โดยการเข้าสู่ฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ผ่านการลงทะเบียนแล้ว สามารถทำได้โดยการ Sign In เข้าสู่ระบบโดยใช้ User Id (ชื่อผู้ใช้บริการ) และ Password (รหัสผ่าน) ซึ่งผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนดรหัสดังกล่าวเอง ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการพึงได้ตามเงื่อนไขของ บมจ.เอ็นที ผู้ใช้บริการควรเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ บริการด่วนออนไลน์เป็นบริการที่ให้แก่ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ User Name ของผู้ใช้บริการรายใด ผู้ใช้บริการรายนั้นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำความ ผิดพลาด และความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของผู้ใช้บริการเองหรือจากผู้อื่น
 • ผู้ใช้ควร Sign Out ออกจากข้อมูลที่เป็นความลับหลังจากใช้งานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นมาใช้ข้อมูลนั้นต่อ กรณีที่เจ้าของข้อมูลลืมปิดเครื่อง หรือข้อมูลส่วนนั้นไม่มีระบบ Time-out หรือเครื่องไม่มีโปรแกรมปิดอัตโนมัติ
 • บมจ.เอ็นที มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกรหัสผ่านหากมีเหตุให้เชื่อว่าผู้ใช้รายนั้นได้ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ โดยจะหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ว่าจะแจ้งให้ทราบหรือไม่ รวมถึงการลบข้อมูลและไฟล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ และหรือปิดกั้นการเข้ายังไฟล์หรือบริการนั้น ๆ
 • ผู้ใช้บริการ เปลี่ยนรหัสผ่าน ภายหลังการลงทะเบียนได้ โดยการ Sign In เข้าไปยัง "ข้อมูลของคุณ"
ขอบเขตความรับผิดชอบ
บมจ.เอ็นที มิได้รับรองว่าข้อมูลและบริการในเว็บไซต์นี้เป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหมายของผู้ใช้ทุกราย ไม่หยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด ไม่มีไวรัส ข้อบกพร่อง ความล่าช้า รวมทั้งมิได้รับรองว่า ความผิดพลาดใด ๆ ของซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไขในทันที การใช้บริการขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ใช้บริการเอง และยอมรับความเสี่ยงสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์นี้

บมจ.เอ็นที ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการชั่วคราวเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อทำการปรับปรุงเว็บไซต์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น
บางบริการบนเว็บไซต์อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ขอชี้แจงว่า บมจ.เอ็นที ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อข้อมูลที่นำเสนอ และไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายปกป้องข้อมูลบนเว็บไซต์นั้น ๆ ผู้ใช้บริการควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงของเว็บไซต์นั้น ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

กรณีข้อมูลที่มาจากแหล่งอื่น รายละเอียดต่าง ๆ ของข้อมูล บทความ ภาพ เนื้อหา ราคา หรืออื่น ๆ ที่ได้ถูกนำเสนอต่อสาธารณะ ถือเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้ที่นำเสนอข้อมูลหรือเนื้อหานั้น ๆ เนื่องจาก บมจ.เอ็นที มิได้เข้าไปควบคุมเนื้อหานั้นแต่อย่างใด

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น บมจ.เอ็นที ไม่ได้รับรอง สนับสนุน หรืออนุมัติข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่รับรองว่าข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านี้จะถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบันหรือจะมีประโยชน์สำหรับจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง หรือมิได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใดผู้หนึ่ง บมจ.เอ็นที ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ กรณีมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านเว็บไซต์เหล่านั้น
การส่งข่าวสารทางไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์
ระบบจะส่งจดหมายทางไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล เพื่อเป็นการยืนยันเมื่อมีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลและข่าวสารใด ๆ จาก บมจ.เอ็นที ได้โดยการเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน "ข้อมูลของคุณ" ทั้งนี้ บมจ.เอ็นที จะทำการติดต่อกับผู้ใช้บริการทางอีเมล เป็นครั้งคราว เมื่อมีข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

สำหรับข่าวสาร บริการ และโปรโมชั่นพิเศษ ผู้ใช้บริการจะได้รับแจ้งข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ โปรโมชั่นพิเศษ สิทธิประโยชน์ บริการใหม่หรือบริการที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ บมจ.เอ็นที จัดขึ้นเพื่อผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงบริการนั้นเมื่อใดก็ได้
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
บมจ.เอ็นที ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ทั้งหมด เป็นสมบัติของ บมจ.เอ็นที โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่ายมีไว้ใช้ มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บมจ.เอ็นที ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถูกดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

การใช้เว็บไซต์นี้และข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย การใช้บริการเว็บไซต์ถือว่าเป็นความสมัครใจของท่าน ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมด ถ้าท่านไม่ยินยอมตามข้อตกลงข้างต้น กรุณาหยุดใช้เว็บไซต์
นโยบายการรักษาข้อมูล
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจใช้บริการของ www.nteservice.com ทั้งนี้ บมจ.เอ็นที มีนโยบายการรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความปลอดภัยของข้อมูล
เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเซิร์ฟเวอร์ของฐานข้อมูล รวมทั้งป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต บมจ.เอ็นที ได้นำเทคโนโลยี SSL (Secure Socket Layer) ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการยอมรับสูงสุดระบบหนึ่งในขณะนี้ มาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง บมจ.เอ็นทีและผู้ใช้บริการ เมื่อมีการกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน หรือการใส่ชื่อผู้ใช้บริการ (User Id) และ รหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าสู่บริการด่วนออนไลน์ (ประกอบด้วยบริการสอบถามยอดค่าใช้บริการ บริการชำระค่าใช้บริการ และแฟ้มข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ) ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการไปยังเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลของเว็บไซต์โดยผ่านกระบวนการเข้ารหัส (Encryption) ระบบจะทำการแปลงข้อมูลดังกล่าวกลับสู่สภาพเดิมก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของข้อมูลเรียกใช้ข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล สมาชิกควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด
การใช้ข้อมูล
ผู้ใช้บริการจะได้รับแจ้งให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อผู้ใช้บริการ (User Id) และ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นต่อการใช้บริการในเว็บไซต์นี้เท่านั้น อาทิเช่น การลงทะเบียน การ login เพื่อเข้าสู่ระบบบริการด่วนออนไลน์ และบริการอื่น ๆ ที่จะมีในอนาคต ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลและนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ดังนี้
 • เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลหรืออนุญาตให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการบางอย่างได้ เช่น สอบถามยอดค่าใช้บริการ ชำระค่าใช้บริการ ตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนตัว ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
 • เพื่อให้ บมจ.เอ็นที สามารถนำเสนอข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการแต่ละรายตามความเหมาะสมเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงเนื้อหาและบริการของเว็บไซต์ให้สอดคล้อง กับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด
การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
 • ผู้ดูแลระบบหรือหน่วยบริการลูกค้าที่อยู่ภายใต้สัญญาว่าจ้างของ บมจ.เอ็นที ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลเป็นความลับตามที่ระบุในสัญญา ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลจากการร้องขอของ บมจ.เอ็นที
 • บมจ.เอ็นที อนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ บมจ.เอ็นที และส่วนงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และส่วนงานดังกล่าวต้องผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี และต้องเข้าใจนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลมาเป็นอย่างดีแล้ว
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ ทั้งในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ รวมทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอน
 • ในกรณีที่ บมจ.เอ็นที จำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ในเหตุที่นอกเหนือจากที่แจ้งมาแล้ว บมจ.เอ็นที จะติดต่อขอรับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ใช้บริการเอง
*หากผู้ใช้บริการตรวจสอบพบความไม่ถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล ควรรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยเร็ว เพื่อจะได้ทำการแก้ไข
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
นโยบายการรักษาข้อมูลของผู้ใช้ในเว็บไซต์นี้ ไม่ได้ครอบคลุมการใช้งานเว็บไซต์ใด ๆ ที่เว็บไซต์นี้เชื่อมโยงไปถึง ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตามระเบียบของเว็บไซต์นั้น ๆ โดยเคร่งครัด เนื่องจาก บมจ.เอ็นที จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความผิดพลาดใด ๆ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในเว็บไซต์อื่น
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บมจ.เอ็นที ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้ บมจ.เอ็นที จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทางอีเมล หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยทั่วถึง