บริการหน่วยงานรัฐ

teaser_mobile_solution_tot netlog-01
บริการหน่วยงานรัฐ

TOT Netlog

เป็นบริการ Log Management Service ที่ทีโอทีรับออกแบบวิธีการและช่วยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) โดยให้บริการบนฐานลูกค้าองค์กรเดิมที่ใช้ Internet ของทีโอที

TOT Netlog

TOT netlog คือ บริการที่ออกแบบเพื่อมารองรับกับ พ.ร.บ.ฯ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ได้มีโอกาสใช้งาน และมีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับกับ พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ เป็นการตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ /เอกชน โดยใช้งบประมาณในการลงทุนที่เหมาะสมกับขนาดขององค์กร และสามารถขยายหรือใช้ร่วมกับบริการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ของ TOT

ลักษณะบริการ TOT netlog
1. เป็นบริการ Log Management Services
- รับออกแบบวิธีการและช่วยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์(Log) ตามประกาศกฎกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) หลังจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์) ประกาศใช้
2. สามารถให้บริการบนฐานลูกค้าองค์กรเดิมที่ใช้ Internet ของทีโอที ผ่านบริการ Leased line Internet, Broadband Internet
3. บริการกลุ่มลูกค้าราชการ, องค์กรขนาดใหญ่, SME ที่มีหลายสาขา
4. ช่วยลูกค้าองค์กร
- ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบ Log
- ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการเก็บ Log เอง

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ TOT netlog
1. สามารถทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการขอใช้บริการเพราะสามารถดูแลได้ครบในบริษัทเดียวกับการให้บริการโครงข่าย
2. ลูกค้าสามารถเข้ามาบริหารผู้ใช้งาน Log และสามารถดูข้อมูล Log การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านทาง Web Browser ได้ถ้าต้องการ
3. สามารถพัฒนาตามความต้องการของลูกค้าได้

TOT Business Solution Expert

เราพร้อมให้คำปรึกษา เพราะความสำเร็จ ของคุณคือความภูมิใจของเรา

ขอคำปรึกษา TOT