แผนแม่บท

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย


ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

TOT Csr
1
ด้านการศึกษา
สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) อย่างยั่งยืน ด้านการศึกษาและการใช้ Social Media เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและชุมชนในท้องถิ่น
TOT csr
2
ด้านการบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล
ทีโอที ตระหนักถึงการสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมโดยสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศสู่เยาวชนและโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
TOT csr
3
ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
ทีโอที มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความยั่งยืน(ICT Sustainability Development) เพื่อให้เกิดองค์กรต้นแบบด้าน ICT ที่ตระหนักถึงการพัฒนาเศษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม