teaser-m
TOT Hotspot

บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

เป็นบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง สามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Laptop หรือ PDA ให้บริการในรูปแบบ Online

TOT Hotspot บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง


สามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Laptop หรือ PDA ให้บริการในรูปแบบ Online ผ่านบัตรเครดิต ซึ่งสามารถนำไปใช้บริการ ณ สถานที่ให้บริการในเครือข่ายของทีโอที ที่มีสัญลักษณ์ TOT Hotspot ทุกแห่งทั้งประเทศ

  • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่มวันที่ถือบัตร / รหัส ทีโอที ฮอทสปอตหมดอายุ
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้กับบัตรราคา 900 บาท / 1,200 บาท / 1,500 บาท และรหัส 2,000 บาท โดย 1 Account สามารถล๊อกอินใช้งานได้พร้อมกัน 3 User
  • ระยะเวลาใช้งานเน็ตหลังจาก Login ครั้งแรกบัตรราคา 900 บาท ใช้เน็ตได้ 5 วัน / ราคา 1,200 บาท ใช้เน็ตได้ 7 วัน / ราคา 1,500 บาท ใช้เน็ตได้ 10 วัน / รหัสราคา 2,000 บาท ใช้เน็ตได้ 15 วัน
  • สินค้าและบริการทั้งหมดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสินค้า / บริการอื่น ๆ หรือแลกเป็นเงินสดได้
  • บมจ.ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์การแก้ใข เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการและระยะเวลาการใช้งาน อายุการใช้งานทั้งหมดที่ปรากฏในรายการส่งเสริมการขายนี้ ในกรณีที่ บมจ.ทีโอที ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นจาก กสทช. หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจบังคับดังกล่าว