TOT History
ประวัติการจัดตั้งบริษัท
TOT ผู้วางรากฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ประสบการณ์ยาวนานกว่า 60 ปี


2556
2556

ส่งต่อความรู้สู่ประชาชน
- มิ.ย. 56 เปิดให้บริการกวดวิชาออนไลน์ภายใต้บริการ Knowledge plus Powered by TOT บริการคลังความรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ e-Learning และ Digital Content
- ต.ค.56 จัดตั้งบริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด (TOT OS) รับจ้างเหมาบริการจาก ทีโอที เพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ เสริมโอกาสรองรับความต้องการของตลาดโทรคมนาคม
- พ.ย.56 เปิดตัว Facebook และ Twitter อย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ TOT Public Company Limited เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับลูกค้า พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรแก่ลูกค้า
2497
2555

บริหารสู่ความเป็นเลิศ
ก.พ.55 ได้รับ ‘รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)’ ประจำปี 2554 ในการประกาศผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ((Thailand Quality Award : TQA) จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
2552
2552

ให้บริการ 3G อย่างเป็นทางการรายแรก
- ธ.ค. 52 เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โครงข่าย 3G ระยะที่ 1 โดยการยกระดับคุณภาพสถานีฐานในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 584 สถานีฐาน ถือเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ที่ แท้จริงรายแรกของประเทศไทย
- ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ าปี 2552 ประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงาน นวัตกรรม เครื่องมือสนับสนุนการ ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงผ่านข่ายสายทองแดง TOT ADSL Tester 
- ได้รับรางวัล Thailand Game Award 2009 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในชื่อรางวัล Best Casual of the Year 2009 จากงาน Bangkok International Game Festival
2551
2551

ได้รับรางวัล Trusted Brands Award Ceremony
พ.ค.51 ทีโอที รับรางวัล Trusted Brands Award Ceremony 2008 ในหมวด “บริษัทโทรคมนาคม” จาก บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
2533
2533

ให้บริการหลากหลายรูปแบบ
- เปิดให้บริการโทรศัพท์ติดตามตัว (PAGING) โฟนลิงค์ และเพจโฟน
- เปิดให้บริการสื่อสารข้อมูลระบบดาต้าเน็ต (DATANET)
- ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะชนิดใช้เหรียญ สำหรับให้บริการโทรศัพท์ภายในท้องถิ่น, ทางไกลต่างจังหวัด รวมทั้งทางไกลไปประเทศมาเลเซีย ทั้งยังมีบริการโทรศัพท์ทางไกลฟรี 088 (TOLL FREE CALL 088 ) เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบความถี่ 900 MHz
2497
2497

สถาปนาเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
24 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม โดยแยกจากกองช่างโทรศัพท์ กรมไปรษณีย์โทรเลข ให้บริการโทรศัพท์ในเขตนครหลวงประกอบด้วยชุมสายวัดเลียบ ชุมสายบางรัก ชุมสายเพลินจิต และ ชุมสายสามเสน พนักงาน 732 คน ทรัพย์สิน 50 ล้านบาท
2545
2545

แปลงสภาพเป็นบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน
- แปลงสภาพเป็น บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (TOT Corporation Public Company Limited)
- เปิดให้บริการ TOT online “1222” ในอัตรา 3 บาท ทั่วประเทศ / บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไทย-โมบาย 1900 MHz PIN Phone 108 สามารถใช้บริการ AUDIOTEX ได้ / บริการบัตรรหัสโทรศัพท์ / บริการ PRIVATE NET บริการโครงข่ายเฉพาะกลุ่ม บนโครงข่าย IN / บริการ I – BOX 1278 บริการรับฝากข้อความเสียง และข้อมูลทางโทรศัพท์พื้นฐาน 
- เปิดให้บริการ e-learning การเรียนการสอนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
- เปิดให้บริการ BOARDBAND-ISDN บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเปิดให้บริการชำระค่าบริการโทรศัพท์ผ่านระบบ e–Commerce ทาง totweb.net
2548
2548

เปลี่ยนชื่อเป็น TOT จำกัด (มหาชน)
- เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อม Re-branding บริษัทสู่รูปลักษณ์ใหม่
- จัดตั้งเคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government Counter Service :GCS) แห่งแรกที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิต
- ให้บริการ Buddy Broadband บริการความบันเทิงภายในบ้านผ่านเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานบน เทคโนโลยีบรอดแบนด์ เป็นครั้งแรกของเมืองไทย
-ติดตั้งและให้บริการเช่าระบบเครือข่ายสื่อสารของการบินไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ