วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำการให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลที่มุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ"


พันธกิจ

1
เป็นรัฐวิสาหกิจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล
2
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลอย่างมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของรัฐ
3
นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
มายกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
ค่านิยม

A
Acceleration & Agility
รวดเร็ว & คล่องตัว
I
Innovation
สรรค์สร้างนวัตกรรม
T
Transparency & Integrity
ซื่อสัตย์ & โปร่งใส
O
Operation Excellence
ทำงานมุ่งความเป็นเลิศ
T
Transformation
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง